MAME 0.224 Game Changes

Discussion about MARP's regulation play

Moderator: BBH

Post Reply
User avatar
***PL***
Editor
Posts: 702
Joined: Mon Mar 11, 2002 9:37 pm

MAME 0.224 Game Changes

Post by ***PL*** »

Code: Select all

*** new games
4enlineb     "Cuatro en Linea (rev. A-06)"
barek2mb     "Bare Knuckle II (bootleg of Megadrive version)"
brkball      "Break Ball"
doa        "Dead or Alive (Model 2B, Revision C)"
drgw2101c     "Zhongguo Long II (ver. 101C, China)"
dwpc       "Zhongguo Long Pretty Chance [Dragon World Pretty Chance] (V110 03/19/02 11:13:16, China)"
kov2p203     "Knights of Valour 2 Plus - Nine Dragons / Sanguo Zhan Ji 2 Qunxiong Zhengba / Sanguo Zhan Ji 2 Feilong Zai Tian / Sangoku Senki Busyou Souha (ver. M203XX, 200, 100CN)"
mpanga-em     "Mighty! Pang (Asia 001010) [Expert Mode]"
mpanga-pm     "Mighty! Pang (Asia 001010) [Panic Mode]"
mpanga-tm     "Mighty! Pang (Asia 001010) [Tour Mode]"
mrdobl      "Mr. Do! (bootleg)"
oldsplus203    "Oriental Legend 2 (Korea) / Xiyou Shi E Chuan Qunmoluanwu (World, China, Japan, Hong Kong, Taiwan) (ver. 203) [Oriental Ex]"
orlegend105t   "Oriental Legend / Xiyou Shi E Chuan (ver. 105, Taiwanese Board)"
pgm3in1      "Shan Liang San He Yi (Flash 3-in-1) (V102 08/23/04 13:03:26)"
photoply99sp   "Photo Play 1999 (Spanish)"
puzlstar     "Puzzle Star / Mohuan Xingzuo (ver. 100MG, 09/30/99 build)"
ringdestb     "Ring of Destruction: Slammasters II (Brazil 940902)"
sectrzona     "Sector Zone (set 3)"
sectrzont     "Sector Zone (set 2, Tecfri hardware)"
thegladpcb    "Tougenkyou - Road of the Sword (M68k label V100) (ARM label V101, ROM 03/13/03 SHEN JIAN) (Japan, JAMMA PCB)"

*** changed short
dmnfrnta -> dmnfrnt102   "Demon Front / Moyu Zhanxian (68k label V102, ROM M102XX 06/19/02) (ARM label V102, ROM 05/24/02 S101XX)"
dmnfrntb -> dmnfrnt103   "Demon Front / Moyu Zhanxian (68k label V103, ROM M103XX 07/05/02) (ARM label V103, ROM 07/05/02 S103XX)"
doa -> doab        "Dead or Alive (Model 2B, Revision B)"
drgw2c -> drgw2100c    "Zhongguo Long II (ver. 100C, China)"
drgw2hk -> drgw2100hk   "Dungfong Zi Zyu II (ver. 100H, Hong Kong)"
drgw2j -> drgw2100j    "Chuugokuryuu II (ver. 100J, Japan)"
dw2v100x -> drgw2100x   "Dragon World II (ver. 100X, Export)"
dwpc -> dwpc101j      "Chuugokuryuu Pretty Chance [Dragon World Pretty Chance] (V101 09/26/01 10:23:26, Japan)"
kovshpa -> kovshp100    "Knights of Valour Super Heroes Plus / Sanguo Zhan Ji Luanshi Xiaoxiong (ver. 100)"
martmastc102 -> martmast102c "Martial Masters / Xing Yi Quan (ver. 102, 101, 101CN)"
martmastc103 -> martmast103c "Martial Masters / Xing Yi Quan (ver. 103, 102, 101CN)"
martmastc -> martmast104c "Martial Masters / Xing Yi Quan (ver. 104, 102, 101CN)"
pgm3in1 -> pgm3in1c100   "Shan Liang San He Yi (Flash 3-in-1) (V100 07/13/04 12:09:20)" 
photoy2k102 -> photoy2k102j "Photo Y2K / Chaoji Bi Yi Bi / Dajia Lai Zhao Cha / Real and Fake (ver. 102, Japanese Board)"
thegladpcb -> thegladpcba "Tougenkyou - Road of the Sword (M68k label V100) (ARM label V100, ROM 02/25/03 SHEN JIAN) (Japan, JAMMA PCB)"
venture2 -> venture5a   "Venture (version 5 set 2)"
venture2b -> venture5b   "Venture (version 5 set 2, bootleg)"

*** changed both
kov100 -> kov111      "Knights of Valour / Sanguo Zhan Ji / Sangoku Senki (ver. 100, Japanese Board)" -> "Knights of Valour / Sanguo Zhan Ji / Sangoku Senki (ver. 111, Japanese Board)"
kov100hk -> kov114     "Knights of Valour / Sanguo Zhan Ji / Sangoku Senki (ver. 100, Hong Kong)" -> "Knights of Valour / Sanguo Zhan Ji / Sangoku Senki (ver. 114, Hong Kong)"
puzlstar -> puzlstara   "Puzzle Star / Mohuan Xingzuo (ver. 100MG)" -> "Puzzle Star / Mohuan Xingzuo (ver. 100MG, 09/20/99 build)"
sinistar1 -> sinistarp   "Sinistar (prototype version)" -> "Sinistar (AMOA-82 prototype)"
Post Reply